ČSOP

Český svaz ochránců přírody

Aktuality

17.3.2014

Zveme Vás na členskou schůzi, která se koná v pondělí 17.března 2014 od 17 hod na Podbranské 1 v České Třebové.

Nejbližší akce>>>Kdo jsme


Krajské sdružení základních organizací Českého svazu ochránců přírody Pardubického kraje vzniklo v roce 2007. Jeho cílem je podpora základních organizací, koordinace činnosti a zejména prezentace činnosti ochránců přírody na krajské úrovni.

Každoročně sdružení za podpory Pardubického kraje z prostředků získaných v rámci grantového programu „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji“ vydává publikace přibližující ochranu přírody v kraji. Jedná se o zpravodaj „Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje“ a představuje aktivity v dobrovolné ochraně přírody. Mimo to vydal tyto brožury: „ČSOP v Pardubickém kraji“, „Naučné stezky ČSOP v Pardubickém kraji“, pro děti Pexeso s botanickými a zoologickými zajímavostmi, které se u nás vyskytují. Materiály byly nabídnuty školám, infocentrům a obecním úřadům.

Sdružení se pravidelně podílí na Dni Země v Pardubicích, kde pro děti připravuje bohatý program. Dále propaguje činnost všech ZO ČSOP také na konferencích Koalice nevládek Pardubicka v různých městech Pardubického kraje a na konferencích Ekologické výchovy v Pardubicích.

Pro základní organizace kraje pořádá pravidelně krajské volební shromáždění, kde jsou voleni zástupci na celostátní sněm ČSOP, vzdělávací exkurze a krajská oborová setkání. V roce 2008 to byla exkurze do CHKO Železné hory, v roce 2009 do Bílých Karpat a Hostětína, v roce 2010 do CHKO Orlické hory a v roce 2011 do CHKO Žďárské vrchy. Krajská oborová setkání se týkala témat jako je : Management ohrožených luk, Pozemkové spolky, Ochrana netopýrů, Lesní hmyz a byliny, Ohrožené houby. Na tyto aktivity získalo sdružení příspěvek z programu ČSOP Ochrana biodiverzity.

Pro veřejnost a odborné složky státní správy byly v roce 2010 připraveny kulaté stoly na témata Odchyt ohrožených živočichů, Invazní rostliny, Netopýři ve městě. Na tyto aktivity čerpalo sdružení prostředky částečně z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji.